TH - Health-insurance

การประกันสุขภาพของเราจะทำให้ท่านไร้กังวล เมื่อใดที่ต้องเผชิญหน้ากับค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลครอบคลุมถึงอุบัติภัยทั้งหมดสำหรับผู้ป่วยใน

ยิ่งไปกว่านี้ ประกันสุขภาพของเรายังคุ้มครองไปถึงค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล อาทิเช่น

ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด, การรักษาฉุกเฉิน, บริการเรียกรถพยาบาล, ค่าใช้จ่ายในการพบแพทย์เป็นต้น

 Please click here to see our Brochure online